eReolen Go og læselyst - formidling på pædagogiske læringscentre og Forældreintra

Kort om projektet

Projektet vil understøtte børn og unges læselyst gennem formidling og inspiration på skolebibliotek/PLC og Forældreintra, og dermed skabe større synliggørelse og øget anvendelse af eReolen Go. På skoler, der er tilmeldt eReolen Go med UNI-Login, er der en oplagt værdi i at tilbyde formidling og inspiration fra eReolen Go som en ekstra ressource til frilæsning på de pædagogiske læringscentre. Projektet vil etablere adgang til eReolen Gos titler i Cicero til PLC og bidrage med ca. 12.000 e-bøger og lydbøger til PLC’ernes katalog til frilæsning. Projektet vil formidle læsestof via Cicero Web/Surfs webgrænseflade, via digitale og analoge muligheder i PLC-rummene og via widgets på Forældreintra, der tilbyder formidling af relevant læsestof til at understøtte forældrenes arbejde med at inspirere børnene til at læse derhjemme. Projektets sigte er at styrke PLC'erne og forældrenes i at hjælpe børnene med at finde litteratur samt formidle eReolen Go til skoleelever i relevante situationer.

Indrapportering

Dokumenter

Samarbejdspartnere

Københavns Biblioteker, Sønderborg Bibliotekerne, Viborg Bibliotekerne, Aalborg Bibliotekerne, Foreningen eReolen omfatter alle biblioteker og i bestyrelsen repræsenteres 9 biblioteker

Begrundelse for tilsagn

Projektet passer ind i puljens tema. Projektet består af seks forskellige aktiviteter med forskellige målgrupper.
DDB finder i den forbindelse, at der er værdi for biblioteker og brugere i at synligøre eReolen Go’s materialer gennem Cicero Web/Surf, som er PLC’ernes arbejdsredskab og formidlingskanal. Det vurderes at være realiserbart og af middel national værdi, da halvdelen af landets skoler deltager med UNI-login i eReolen Go.

DDB ser også en værdi for brugere og biblioteker i, at eReolen Go arbejder videre med koncepter til PLC’ere og lærere og således bygger videre på erfaringerne fra projektet ’Frilæsning med eReolen Go’ og styrker udbredelsen og anvendelsen af eReolen Go.

Den nationale værdi i løsninger, som synliggør eReolen Go i det fysiske rum hos PLC’ere finder DDB begrænset, da løsninger, som er knyttet til specifikke, fysiske løsninger, tidligere har vist sig at være vanskelige at udbrede nationalt.

Den forslåede Facebook-gruppe, henvendt til forældre, anses for at være af begrænset strategisk værdi for bibliotekerne. Inspiration til forældre alene med udgangspunkt i eReolen Go anses for at være for smalt i forhold til bibliotekernes samlede tilbud. Skal der være et nationalt tilbud målrettet forældre, finder DDB, at det vil sikre større værdi for både brugere og biblioteker med et bredt forankret tilbud. Det samme gør sig gældende for den del af projektet, som vil udvikle en widget til forældre på Forældreintra. DDB finder, at bibliotekerne med fordel kan have en fælles widget, og at en widget alene med eReolen Go dermed er for smal.
Tilsagnet er reduceret på baggrund af vurderingen af, at det alene er to ud af de skitserede seks aktiviteter, projektet bør arbejde med.
Samlet bevilling: 150.000 kr.
Igangværende:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt