Udvikling af servicemodeller og kompetencer i forhold til bibliotekernes rolle

Kort om projektet

• Kortlægge praksis i dag i forhold til udarbejdelse af systematiske søgninger til udarbejdelse af Systematic Reviews. Der vil især rettes fokus på eksisterende metoder, organi-sering og ressourceforbrug inden for det sundhedsvidenskabelige område hvor det for nuværende primært praktiseres.
Praksis vil kortlægges både via litteraturstudier og kontakt til de biblioteker, der i dag udøver denne praksis

• Udvikle servicemodeller, der kan understøtte efterspørgslen fra alle relevante forsknings-områder samt udvikle mere formaliserede relationer, hvor vi indgår som samarbejdspart-nere i en forskningsunderstøttende funktion. Der vil herunder skelnes imellem modeller der understøtter litteratursøgefasen til en publicering af et Systematic Review og et review, der skal understøtte en ansøgning, da det antages, at modeller, der får placeret Systematic Reviews på landkortet i ansøgningsfasen vil stå stærkere.

• Udvikle og afholde kompetenceforløb, indeholdende tilrettelæggelse, udførelse og dokumentation af systematiske litteratursøgninger i forbindelse med Systematic Reviews, for ansatte på bibliotekerne der fremadrettet skal arbejde ind i dette felt
• Undersøge behovet for etablering af et internationalt/nationalt/lokalt/fagligt netværk til sparring om metoder, modeller og organisering, der bådegår på tværs af fagområder samt mere fagspecifikke med det formål at fastholde og videreudvikle arbejdet med systematiske oversigtsartikler.

• Afdække behovet for om der er et uudnyttet potentiale i forhold til en servicemodel, der kobler de systematiske litteratursøgninger med statistiske data-mining modeller, der kan præsentere andre sammenhænge end den traditionelle systematiske litteratursøgning. Dette uudnyttede potentiale kunne givetvis realiseres bedre på de tørre end de våde fag-områder.

Kontakt

Kontaktperson KB: Hanne Munch Kristiansen og Gitte Gjøde